Andrés Isasi

Andrés Isasi - Grabaciones
Andrés Isasi – Grabaciones

Andres Isasi (1904 – 1908) 

Euskaldun jenio goiztiarretakoak, Arriaga, Sagasti, eta Isasi, azkeneko hau izan da adin eldura iritxi izan zen bakarra, eta hau da bere gazte denborako obra hain garrantzitsua izatearen arrazoietako bat, nahiz eta zenbait galdera sortu arazten baditu ere.

Ikasketak

Bilboko instituto zaharrean ikasi zuen batxilergoa, han beste batzuen artean Joakin de Zugazagoitia eta Esteban Calle Iturrino izan zituen lagukideak. Bere Bilboko musika ikasketak Uncetarekin egin zuen.

Griegeni (1841 -1907) zion mirespen izugarria, eta maisu noruegarraren musika jotzen zuen lagunentzat bere gelako pianoan.

Bere Ihauteria Enrrike Granadosi eskeini zion, horrek, XIX-n gizaldiaren azkenalde eta XX-ren haserako musikazko nazionalismoen aldeko zaletasun bat adierazi nahiko lukeelarik. Baina hori, obra hauetan ez da inon gauzatuta agertzen. Urte hauetan Bilbon beregan eraginik handiena zuen pedagogoa zihur asko Sainz Basabe izango zen, Guridi eta Zubizarreta agertzen dira beste askoren artean berarekin ikasitakoak, baina ez dakigu Isasi ere bere ikaslea izan zenik. Zubizarreta eta Isasi lagunak izan ziren, ala ere, adizkidetasun hau urte horietatik datorrenik ere ez dakigu.

Urte horietako bere obra askori izen Frantzesa jarri izana da beste xehetasun txundigarria, izan ere, gero ikasketak egitera erbestera joan zenean, bere garaiko euskaldunak: Guridi, Usandizaga, eta beranduago Donostia joanak ziren bezala, Parisera joan beharrean, bera Alemanira joan zen. 

Isasi urte horretan joan zen Berlinera Humperdinckerekin bere ikasketak jarraitu ahal izateko. Ez dakigu zehin izan ziren Hansel eta Gretelen egilearengana ikastera eraman zuten arrazoiak, honen eragina nabaria egingo zen Bilbon urte bat beranduago Santos Intxaustiren Lide ta Ixidor euskaldun aur operaren estrenoarekin. Honek halabeharrez musika eskola bat zeukan hiri honetako San Bizente kalean, baina ez dakigu Isasi eta Intxausti ezagunak zeren ala ez.

Andrés Isasi (1904 – 1908) 

De los genios precoces de vascos, Arriaga, Sagasti e Isasi, este último es el único que llegó a vivir hasta la edad madura y es esta una de las razones por lo que su obra de juventud, aunque nos plantea muchos interrogantes, es tan importante.

Estudios

Estudió bachillerato en el antiguo Instituto de Bilbao donde tuvo por compañeros, entre otros, a Joaquín de Zugazagoitia y a Esteban Calle Iturrino.

En Bilbao estudió música con Unceta. Fue un gran admirador de Grieg (1841-1907) e interpretaba para sus amigos la música del maestro noruego en el piano de su cuarto. Dedicó su Carnaval a Enrique Granados lo que indicaría una inclinación hacia los nacionalismos musicales de fines del s. XIX y comienzos del XX pero esta no aparece plasmada en ninguna de estas obras.

En estos años el pedagogo musical más influyente en Bilbao fue, posiblemente, Saínz Basabe, maestro de Guridi y Zubizarreta, entre otros, pero no sabemos si Isasi fue alumno suyo. Zubizarreta e Isasi fueron amigos, aunque tampoco sabemos si esta amistad data de esos años. Otro detalle intrigante es que les dio nombre francés a muchas de las obras de esos años pero luego cuando marchó a estudiar al extranjero fue a Alemania, en vez de ir a París a donde habían ido Guridi, Usandizaga y, más tarde, Donostia – sus contemporáneos vascos.

Isasi marchó ese año a Berlín a proseguir sus estudios con Humperdinck.

Desconocemos las razones que le llevaron a estudiar con el autor de Hansel y Gretel cuya influencia se haría sentir en Bilbao ese mismo año con el estreno de la ópera infantil euskérica Lide ta Ixidor de Santos Intxausti quien a su vez tenía una escuela de música en la calle San Vicente de esta ciudad; desconocemos si Isasi e Intxausti se conocían.

OBRAS EN KLASIKART:

Mostrando los 3 resultados